براساس قوانین کشور گرجستان،ورود و همراه داشتن کلیه داروهایی که حاوی مقادیری از مواد مخدر و یا روانگردان باشد(مانند داروهای مسکن،اعصاب،آرام بخش و امثال آنها)،ممنوع بوده و مشمول جریمه های سنگین شامل حبس های بلند مدت و جرائم نقدی می باشد.

لذا توصیه می گردد از آوردن دارو به این کشور اکیدا خودداری نموده و صورت لزوم،تنها پس از تایید نسخه پزشک و صدور گواهی لازم توسط سفارت گرجستان در تهران اقدام نمایند.ضمنا تمامی داروها،در این کشور موجوداست در دسترس می باشد.

Copyright 2017 by Ovita Gasht | Design by webcade